Договір публічної оферти (приєднання) про надання послуг

Фізична особа-підприємець Макарова Тетяна Василівна, в особі Макарової Тетяни Василівни, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, платник єдиного податку 2 групи, ідентифікаційний номер 2866809460, (надалі іменується «Виконавець» або ФОП Макарова Т.В.), керуючись ст. 634, ст. 641, ст. 644 Цивільного Кодексу України, робить публічну пропозицію Клієнтам ФОП Макарова Т.В. (надалі – «Публічна оферта»), які бажають отримати Послуги, укласти Договір про надання Послуг (надалі – «Договір»).

Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Клієнтом у порядку, визначеному в цьому Договорі. Внаслідок прийняття (акцепту) Клієнтом цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.

Надалі за текстом цього Договору ФОП Макарова Т.В. та Клієнт окремо іменуються «Сторона», а спільно – «Сторони».

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1. Клієнт – фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку, або юридична особа, яка замовляє або має намір замовити Послуги у Виконавця.

1.2. Послуги – набір консультаційно-інформаційних послуг, які надає Виконавець Клієнту в порядку та умовах визначених цим Договором та програмами навчальних курсів, які є невід'ємними частинами цього Договору.

1.3. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті чи Сайтах Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб у відповідності з законодавством України, укласти цей Договір на визначених умовах.

1.4. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://online.nailrevolution.ua/, яка є основним джерелом інформування Клієнтів.

1.5. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти і даного Договору. Акцепт може бути здійснений одним зі способів:

1.5.1. Реєстрація на навчальний курс на сайті Виконавця через реєстраційну форму за адресою https://online.nailrevolution.ua/;

1.5.2. Підтвердження електронними засобами зв'язку (в тому числі через е-mail) строків та вартості послуг Виконавця;

1.5.3. Оплата грошових коштів через платіжну систему на сайті Виконавця в якості передоплати за Послуги;

1.5.4. Оплата грошових коштів на банківський поточний рахунок Виконавця в якості передоплати за Послуги на підставі рахунку, наданого Виконавцем;

1.5.5. Вчинення інших дій, які свідчать про прийняття Клієнтом умов Публічної оферти, в тому числі надання інформації та інше.

1.6. Курс – навчання в формі лекцій, майстер-класів, тренінгів, чи у формі аудіовізуального відтворення (вебінар, он-лайн-тренінг та інше), комплекс інформаційно-консультаційних послуг, направлених на передачу Клієнту інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування уяви про предмет, що розглядається, а також напрацювання певних навиків в визначеній сфері діяльності.

1.7. Програма курсу – детальні умови надання конкретної Послуги, яка включає: назву, предмет та зміст Курсу, кількість уроків та/або годин навчання, графік проведення Курсу та інші умови.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Клієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та додатків до нього.

2.2. За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Клієнту інформаційно-консультаційні послуги, а саме – проходження Клієнтом Курсу на платній основі, відповідно до Програми Курсу, а Клієнт зобов'язується прийняти зазначені Послуги й оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.

2.3. Надання Послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін. Виконавець за потреби, на власний розсуд може залучати для надання Послуг інших осіб, на умовах співпраці.

2.4. Перелік Послуг, що надається Виконавцем, вказаний за адресою https://online.nailrevolution.ua/.

2.5. Програми навчальних курсів Виконавця вказані за адресою https://online.nailrevolution.ua/.

2.6. Умови (Порядок) замовлення Послуг, оплати послуг та поверненя грошових коштів розміщений за адресою https://online.nailrevolution.ua/.

2.7. Сторони погоджують, що Виконавець не гарантує Клієнту яких-небудь фінансових чи інших результатів застосування Клієнтом придбаних у Виконавця Курсів в своїй діяльності. Претензії по результативності застосування знань та навиків, отриманих після проходження Курсу, не можуть бути пред'явлені Виконавцю. Відповідальність за використання отриманих знань та навиків, а також за всі результати, прямі та побічні ефекти, отримані в результаті їх використання в повній мірі лежить на Клієнтові.

2.8. Виконавець самостійно визначає програму Курсу та строки його проведення, графіки та порядок проведення Курсів та публікує їх на сайті.

2.9. Місцем надання послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна, м. Київ).

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

3.1. Ціна за Послуги за цим Договором визначається на сайті Виконавця за адресою https://online.nailrevolution.ua/, та/або у рахунку, наданому Виконавцем для перерахування Клієнтом коштів у безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця.

3.2. Загальна вартість Послуг за цим Договором складає сукупність Послуг, сплачених Клієнтом.

3.3. Розмір оплати за Курс встановлюється за весь строк проходження Курсу та не може змінюватись до його закінчення.

3.4. Оплата Послуг за цим Договором здійснюється в порядку попередньої оплати Клієнтом в національній валюті України гривні. Датою оплати Послуг вважається дата надходження коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.5. Оплата Клієнтом Послуг може бути внесена не пізніше ніж за одну годину до початку занять.

3.6. Клієнт оплачує Послуги у безготівковій формі через платіжну систему https://fondy.ua/, встановлену на сайті Виконавця за адресою https://online.nailrevolution.ua/, або у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі, на підставі рахунку, наданого Виконавцем.

3.7. Термін, протягом якого надаються Послуги визначається в Програмі Курсу, розміщеній за адресою https://online.nailrevolution.ua/.

3.8. У разі дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Клієнта, кошти, які були ним сплачені за надання Послуг повертаються з урахуванням наступних умов:

3.8.1. Якщо Клієнт відмовився від надання послуг не менше ніж за 14 календарних днів до початку Курсу та до отримання доступу до першого уроку – сплачені кошти повертаються Замовнику в розмірі 90% від сплаченої повної вартості Послуг, за вирахуванням понесених витрат Виконавця у розмірі 3% від вартості Послуг;

3.8.2. Якщо Клієнт відмовився від надання послуг протягом 7 календарних днів після початку Курсу та отримання доступу до першого уроку - сплачені кошти повертаються Клієнту в розмірі 70% від повної вартості Послуг, за вирахуванням понесених витрат Виконавця у розмірі 3% від вартості Послуг;

3.8.3. Кошти не повертаються Клієнту при отриманні доступу до четвертого та послідуючих уроків Курсу.

3.9. Пропуск занять Клієнтом не є підставою для повернення Виконавцем коштів Клієнту.

3.10. Відмова Клієнта від надання Послуг повинна бути надіслана Виконавцю електронною поштою на електронну адресу revolution.online.adm@gmail.com, або надана в письмовому вигляді за формою, наданою Клієнту (надісланою) Виконавцем.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Своєчасно, якісно і у повному обсязі надавати Послуги Клієнту, передбачені цим Договором;

4.1.2. Надавати Клієнту інформацію, що стосуються цього Договору, результату та процесу надання Послуг за допомогою засобів телефонного, поштового, електронного зв'язку, особисто або усно;

4.1.3. Інформувати Клієнта про будь-які обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати якісному, своєчасному чи повному наданню Послуг відповідно до цього Договору;

4.2. Виконавець має право:

4.2.1 Відмовитися від надання Послуг у разі неналежного виконання Клієнтом своїх обов'язків за цим Договором. Зокрема (але не виключно), Виконавець може в односторонньому порядку відмовитися від подальшого надання Послуг без відшкодування здійсненої передоплати за Послуги у випадках:

  • Несвоєчасної та/або неповної оплати за Послуги;
  • Надання Клієнтом недостовірної інформації;
  • Поширення негативної інформації про Виконавця, що шкодить його діловій репутації;
  • Несвоєчасне надання Клієнтом інформації, необхідної для надання Послуг.

4.2.2. В любий момент вносити зміни, доповнення в програму Курсу та матеріали, які використовуються при проведенні Курсу, доповнювати та змінювати перелік Послуг.

4.3. Клієнт зобов'язується:

4.3.1. Надавати повну, достовірну інформацію, яка необхідна для надання Послуг.

4.3.2. Негайно (протягом одного дня) інформувати Виконавця щодо будь-яких змін, які мають місце в наданій Клієнтом інформації;

4.3.3. Оплатити Послуги відповідно до розділу 3 цього Договору;

4.3.4. Виконувати інші законні вимоги Виконавця, необхідні для належного виконання ним цього Договору.

4.4. Клієнт має право:

4.4.1. Отримати Послуги своєчасно, якісно та у повному обсязі відповідно до умов цього Договору;

4.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію від Виконавця пов'язану з наданням послуг;

4.4.3. Отримувати додаткову інформацію та додаткові матеріали про Послуги, що надаються Виконавцем;

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Клієнт несе повну відповідальність за правдивість, достовірність та точність інформації, наданої Виконавцеві, у тому числі перед третіми особами.

5.3. Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом за ненадання Послуг за цим Договором, якщо таке станеться з вини Клієнта (ненадання необхідної інформації, пропуск уроків, тощо). Виконавець не несе відповідальності за дії органів державної влади, місцевого самоврядування, третіх осіб.

5.4. Послуги Виконавця та всі пов'язані матеріали надаються Клієнту «як є», без прямих гарантій. Виконавець не надає ніяких гарантій Клієнту, в тому числі комерційної придатності, для певної мети і не порушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають із ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов'язаної з доступом користувача до Послуг та пов'язаним матеріалам, а також з їх використанням. Клієнт погоджується з тим, що здійснює доступ до Послуг та пов'язаних матеріалів і використовує їх на власний ризик.

5.5. У максимально дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язані: з доступом Клієнта до Послуг та їх використанням або неможливістю такого доступу чи використання; з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Клієнта або інформації.

5.6. Клієнт погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний та справедливий ризик, а також є необхідною умовою для надання Послуг Виконавцем за доступну плату.

5.7. У випадку порушення Клієнтом п.___ цього Договору та використання Курсу не в особистих цілях, розповсюдження матеріалів Курсу в любий спосіб та в не залежності від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати Клієнту доступ до Курсу, сайту, без повернення оплати Клієнту за оплачений ним Курс.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.

6.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: пожежу, стихійні лиха (повінь, зсув тощо), війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, заборони експорту або імпорту, страйки, епідемії, рішення і дії органів влади, втручання влади та інші обставини незалежні від Сторін, які перешкоджають виконанню цього Договору.

6.3. Факт виникнення і припинення усіх форс-мажорних обставин засвідчується відповідними документами, які згідно з чинним законодавством України є підтвердженням таких обставин. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно інформувати про це іншу Сторону. З моменту одержання такого повідомлення іншою Стороною час виконання зобов'язань за цим Договором відтерміновується на час дії відповідних обставин.

6.4. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини як на причину невиконання чи неналежного виконання своїх зобов'язань, звільняється від відповідальності тільки, якщо ці форс-мажорні обставини виникли після укладення цього Договору, їх виникнення викликане подіями, що не залежать від волі цієї Сторони, і цією Стороною було вжито усіх необхідних заходів для того, щоб уникнути негативних наслідків таких обставин.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Сторони домовилися вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, що пов'язані з наданням Послуг відповідно до цього Договору, конфіденційною інформацією. При цьому інформація та зміст документів, наданих Клієнтом Виконавцеві, можуть бути останнім розголошені на вимогу компетентних органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів, суду тощо, зокрема для захисту своїх прав та інтересів.

7.2. Конфіденційна інформація не може передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони за цим Договором, крім випадків, передбачених законодавством України.

7.3. Сторони несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка стане їм відома при виконанні умов цього Договору, відповідно до чинного законодавства України.

7.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором іншій особі без письмової згоди іншої Сторони.

7.5. Сторони погодили, що не є конфіденційною інформацією фото та відео матеріали, створені в процесі надання Послуг. Такі фото та відео матеріали можуть використовуватися Виконавцем для публікації в будь-яких джерелах інформації з метою поширення рекламних відомостей про Послуги, які надає Виконавець.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Клієнт здійснюючи Акцепт цього Договору дає згоду на збір, обробку та передачу його персональних даних (зокрема на отримання, внесення в базу даних, поширення, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Виконавець з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними даними: ім'я, прізвище, по-батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у т.ч. щодо системи оподаткування, інформація про кваліфікацію, номер засобів зв'язку, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), дані щодо місця проживання, а також інші дані, добровільно надані ним з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків з Клієнтом, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України. Клієнт Акцептом підтверджує свою згоду на те, що, у випадку необхідності, його персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам.

8.2. Сторони зобов'язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

8.3. Клієнт погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу і захисту персональних даних Клієнта третіми особами, в тому числі працівниками Виконавця, якщо надання доступу до таких персональних даних (чи інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Виконавцем або іншою особою з дозволу Клієнта поза виконанням обов'язків за цим Договором в особистих цілях або інших цілях, не пов'язаних з виконанням обов'язків за цим Договором, з використанням технічних засобів чи інших матеріалів/обладнання Виконавця.

9. ПРАВА НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

9.1. Інформаційні та навчальні матеріали, які передаються Клієнту в межах цього Договору, є об'єктом інтелектуальної власності. Всі права на інформаційні матеріали в цілому та на окремі його елементи належать Виконавцю, матеріали надаються Клієнту на умовах використання виключно в особистих цілях, за виключенням випадків, коли Клієнт отримав письмовий дозвіл від Виконавця на їх використання в інших цілях.

9.2. Виконавець надає Клієнту обмежену, персональну, невиключну, без права передачі третім особам, відкличну ліцензію на використання Послуг, матеріалів та інформації, які надаються в межах Курсу або на сайті. У разі передачі Клієнтом прав доступу до сайту, матеріалів Курсу Клієнт несе відповідальність дії, здійснені такими третіми особами, а також за збитки, спричинені такими третіми особами Виконавцю.

9.3. Клієнт має право на свій розсуд використовувати матеріали Курсу, але не має права відтворювати, копіювати, продавати, уступати третім особам, а також використовувати в комерційних цілях матеріали, надані в межах навчання. Забороняється передавати доступ до сайту та Курсу третім особам.

9.4. Придбання Послуг не надає Клієнту права матеріальної чи інтелектуальної власності на придбані Послуги та матеріали.

9.5. Разом з матеріалами, які створюються в процесі проходження Курсу, Клієнт надає Виконавцю без будь-яких обмежень, безоплатну, безстрокову, невиключну, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміну, публічне поширення і відтворення матеріалів Клієнта, а також на створення похідних робіт і використання в інших цілях.

9.6. Зазначена в п. 9.5 цього Договору ліцензія дає Виконавцю право надавати матеріали Клієнта іншим Клієнтам, які в подальшому будуть купувати Послуги Виконавця. Ця умова не обмежує інші юридичні права Виконавця на матеріали Клієнта, наприклад за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Клієнта з будь-якої причини, в тому числі якщо, на погляд Виконавця, вони не відповідають Договору.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його опублікування в мережі Інтернет на веб-сайті, та вступає в силу з моменту акцепту оферти Клієнтом і діє у строк до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

10.2. Зобов'язання за цим Договором вважаються виконаними з боку Клієнта з моменту проведення повної оплати Послуг Виконавця.

10.3. Всі зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу, лише в разі складання письмового документа, завіреного підписами і печатками уповноважених представників Сторін.

10.4. Сторони мають право достроково розірвати цей Договір за взаємною згодою сторін.

10.5. Виконавець має право в будь-який момент припинити надання Послуг і в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору у випадках, передбачених п. 4.2.1. цього Договору.

10.6. При розірванні цього Договору або припинення терміну його дії вся наявна в електронному вигляді інформація Клієнта зберігається у Виконавця протягом терміну, регламентованого внутрішніми документами.

10.7. Цей Договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку для всіх Клієнтів з одночасною публікацією нової версії на веб-сайті Виконавця.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

11.2. Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

11.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені Виконавцем на сайті за Інтернет-адресою https://online.nailrevolution.ua/.

11.4. Клієнт підтверджує, що він до укладення (приєднання) до цього Договору ознайомився із усіма його умовами, та свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір.

11.5. Клієнт підтверджує, що акцептуючи цей Договір, він ознайомлений з Політикою конфіденційності та захисту персональних даних, яка розміщена за адресою https://online.nailrevolution.ua/.

11.6. Після приєднання до умов цього Договору всі попередні переговори і листування Сторін, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братись до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, та всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

11.8. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

11.9. Дія цього Договору (навіть у випадку, якщо Клієнтом було здійснено Акцепт договору, згідно умов цього Договору) не поширюється на випадки укладення окремого двостороннього письмового договору Виконавця з Клієнтом.

11.10. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв'язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або цього Договору в цілому. В такому випадку Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення, щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.

11.11. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у даному Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, у разі неповідомлення про такі зміни несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

12. РЕКВІЗИТИ

Фізична-особа підприємець Макарова Тетяна Василівна
Фактична адреса: 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Сдобідська, буд. 6-к.
П/р UA693802690000026003056215979,
СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
МФО 380269,
Тел.: +38(063)2574869
Для листування: revolution.online.adm@gmail.com
ІПН 2866809460
Платник єдиного податку 2 група
.
.
Контакты
  • Киев, ул. Никольско-Слободская, 6к
  • +38 (063) 257-48-69
  • revolution.online.adm@gmail.com